RADNY RADY MIASTA PIŁY

Piła 500 Miasto Piła

Piła to nie przystanek,
to nasze miasto!

Na skróty

Urząd miasta w Pile

Sonda

Radny Piły Bogusławski

Który Kościół w Pile zasługuje na miano najpiękniejszego?

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki - Piła, ul. Browarna 13

Kościół p.w. Świętej Rodziny - Piła, ul. św. Jana Bosko

Kościół p.w. św. Antoniego - Piła, ul. Ludowa 10

Kościół p.w. Św. Józefa - Piła, ul. Korczaka

Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych - Piła, Osiedle Górne

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej - Piła Motylewo ul. Orla

Kościół Miłosierdzia Bożego - Piła ul. Śniadeckich

Kościół garnizonowy NMP Częstochowskiej - Piła ul. Podchorążych

Kościół św. Jana Bosko - Piła Staszyce ul. Libelta

Kościół św. Rafała Kalinowskiego - Piła Koszyce

Kościół ewangelicko-augsburski - Piła ul. Buczka

Wyniki/ poprzednie sondy

Wspieram

Fakty Pilskie

 

Bezpieczny bo widoczny

 

Bezpieczny bo widoczny

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta

Rada gminy - w Pile Rada Miasta – jest organem stanowiącym i kontrolny gminy. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Kadencja Rady Miasta trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Rada Miasta Piły

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
 3. uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu,
 4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. uchwalanie programów gospodarczych,
 6. ustalanie zakresu działania sołectwa i dzielnicy (osiedla) oraz przekazywanie im składników mienia do korzystania,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Status rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Twoje imię:

Adres e-mail:

Dlaczego warto się zapisać?

Mapa
działalności radnego

http://plebiscyt.jacekboguslawski.pl/

W mediach