RADNY RADY MIASTA PIŁY

Piła 500 Miasto Piła

Piła to nie przystanek,
to nasze miasto!

Na skróty

Urząd miasta w Pile

Sonda

Radny Piły Bogusławski

Który Kościół w Pile zasługuje na miano najpiękniejszego?

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki - Piła, ul. Browarna 13

Kościół p.w. Świętej Rodziny - Piła, ul. św. Jana Bosko

Kościół p.w. św. Antoniego - Piła, ul. Ludowa 10

Kościół p.w. Św. Józefa - Piła, ul. Korczaka

Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych - Piła, Osiedle Górne

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej - Piła Motylewo ul. Orla

Kościół Miłosierdzia Bożego - Piła ul. Śniadeckich

Kościół garnizonowy NMP Częstochowskiej - Piła ul. Podchorążych

Kościół św. Jana Bosko - Piła Staszyce ul. Libelta

Kościół św. Rafała Kalinowskiego - Piła Koszyce

Kościół ewangelicko-augsburski - Piła ul. Buczka

Wyniki/ poprzednie sondy

Wspieram

Fakty Pilskie

 

Bezpieczny bo widoczny

 

Bezpieczny bo widoczny

 

 

 

 

 

 

Sesja za sesją, relacje z sesji VI kadencji

X sesja Rady Miasta Piły – plan gospodarki niskoemisyjnej, nadanie nazwy dla ronda w dowód wdzięczności dla tych którzy nigdy nie zawiedli.

07.09.2015 - 11:32

25 sierpnia w miejskiej sali koncertowej przy ul. Dąbrowskiego obyły się obrady X sesji Rady Miasta Piły. Porządek obrad obejmował 36 punktów, a pierwsze podejmowane przez nas to sprawy regulaminowe. Następnie odbyło się ślubowanie nowego radnego Rady Miasta Piły - Romualda Wycisło. Kolejnymi punktami, które procedowaliśmy zgodnie z porządkiem obrad były: informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy IX a X sesją Rady Miasta Piły oraz sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły.

Punkt 5 tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji. Projekt ten wynika z konieczności przydzielenia nowo wybranego radnego do komisji stałej.

X sesja Rady Miasta Piły – plan gospodarki niskoemisyjnej, nadanie nazwy dla ronda w dowód wdzięczności dla tych którzy nigdy nie zawiedli.

Nagrody dla nauczycieli

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XIX/252/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła - był to punkt 6 porządku obrad. Zmiany z jakimi wystąpił wnioskodawca wynikają z potrzeby doprecyzowanie i ujednolicenie nazewnictwa uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na fakt, iż zmiana uchwały została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, jak również przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, co zaznaczono w uzasadnieniu, projekt został przez nas przyjęty.


Przygotowanie obwodów głosowania

Kolejne podejmowane projekty dotyczyły uchwał odnoszących się do obwodów głosowań. Punkt 7 był to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Natomiast projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. był to punkt 8. W pierwszym przypadku zmiana uchwały wynika z konieczności wpisania nowej ulicy (Zachodniej) w granice obwodu głosowania właściwego dla jej geograficznego położenia, tj. obwodu głosowania Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza (wejście B). Z kolei drugi projekt uchwały wynika z zarządzonych na 25 października br. wyborów do parlamentu oraz obowiązku, jaki wypełnić winna Rada Miasta Piły do dnia 20 września 2015 r. Podejmując projekt zapisany w punkcie 8 zadecydowaliśmy o utworzeniu obwodów głosowania w szpitalu oraz zakładzie pomocy społecznej.


Przystąpienie Piły do „Krajny nad Notecią”

Punkt 9 był to projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Piła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią”. W uzasadnieniu do w/w projektu Prezydent Piły przedstawił uwarunkowania, które upoważniają Gminę Piła do przyjęcia propozycji przystąpienie do niniejszego stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 oraz zmian statutu uwzględniających zmiany terytorialne. Z uwagi na fakt, iż Piła położona jest w granicach Krajny, jest elementem zapewniającym spójność terytorialną obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia. Ponadto jak zaznaczono w uzasadnieniu, działania podejmowane przez Stowarzyszenie są spójne z polityką prowadzoną przez Gminę Piła w zakresie m.in. wspierania działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych oraz umacniania spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości. Członkostwo naszej gminy w Lokalnej Grupie Działania zapewni wsparcie działań miasta, współpracę przy organizacji wydarzeń i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym. Mając powyższe na uwadze, a także że dzięki naszej decyzji Gmina Szydłowo będzie miała możliwość pozyskania znacznych środków zewnętrznych przyjęliśmy tę uchwałę.


Nadanie nazwy ronda

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda był to punkt 10 porządku obrad. Uchwała dotyczyła skrzyżowania o ruchu okrężnym sterowanego sygnalizacją świetlną usytuowanego na skrzyżowaniu ulic: alei Wojska Polskiego, Koszalińskiej i Mickiewicza w Pile. Wnioskodawcą nadania nazwy 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego dla w/w ronda jest Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Pile. Decyzja ta związana jest z historią Piły, bowiem ów 6. Pułk Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego jest najstarszą lotniczą jednostką pilskiego garnizonu, która została utworzona w okresie II wojny światowej. Osobiście uważam że właśnie tym ludziom, którzy służyli na naszym lotnisku a ponadto pomagali w odgruzowywaniu Piły, odbudowywali praktycznie od zakończenia wojny, bardzo celowe jest w tym miejscu upamiętnienie. Nadanie nazwy ronda ich imieniem będzie stanowiło symbol wdzięczności dla tych, którzy nigdy nie zawiedli. Piła zawsze stała wojskiem i lotnictwo jest jednym z jego elementów. Jest to docenienie wojska a usytułowanie wskazuje na lotnisko. Uchwała przyjęta.


Nieruchomości

Podczas sierpniowej Sesji Rady Miasta nie zabrakło uchwał, które szczegółowo omawiana są na Komisji Gospodarki Miejskiej. W punktach 11, 12 oraz 13 zawarte były projekty odnoszące się do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych kolejno przy ul. Gen. Sikorskiego, O.M. Kolbe oraz Roosevelta w Pile w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. We wszystkich trzech przypadkach, z wnioskiem o nabycie nieruchomości określonych w § 1 każdej z uchwał, zwrócili się właściciele lokali wyodrębnionych, ponieważ działka wydzielona dla budynku nie spełnia wymogów działki budowlanej. Uchwały przyjęte.

 

Z kolei punkt 14 dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Pile. Mając na uwadze pozytywną opinię komisji oraz brak przeciwwskazań do przyjęcia uchwały, projekt został przegłosowany.


Punkt 15 był to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osób fizycznych pod drogę gminną. Zgodnie z przepisami prawa, co wyraźnie zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. W wyniku rokowań trwających już kilkanaście lat, udało się dojść do porozumienia i nastąpi dopłata nabywcy w wysokości ok. 10 000 zł. Uchwała również przyjęta.

 

Natomiast punkt 16 dotyczył projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobów Gminy Piła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ludowej w Pile. Nieruchomość, która jest przedmiotem uchwały położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nabycie prawa użytkowania wieczystego umożliwi Gminie Piła regulację stanu prawnego nieruchomości oznaczonej. Przegłosowując ten projekt wyraziliśmy zgodę na nabycie w/w nieruchomości.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych (garaży) na rzecz najemców zawarty był w punkcie 17 porządku obrad. Przedmiotem tego projektu uchwały są dwie nieruchomości zabudowane budynkiem użytkowym. Z wnioskiem o nabycie zwrócili się najemcy, którym oddano budynki w posiadanie zależne na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony. Uchwała przyjęta.


Darowizna na rzecz Powiatu Pilskiego

Projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Piła na rzecz Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości zawarty był w punkcie 18. Podjęcie niniejszej uchwały wynikało z konieczność uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej, której własność należała do Gminy Piła. Uchwałę przyjęliśmy.

 

Sprzedaż oraz wynajem nieruchomości

Punkt 19 dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Piły. Podjęcie tego projektu wynikało z zabudowy stacją transformatorową, która stanowi własność ENEA Operator Sp. z o. o.. Mając fakt, że dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji i wypoczynku w rejonie jezior Płocie i Jeleniowe - podjęliśmy decyzję o przyjęciu tego projektu uchwały.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Naftowej w Pile był to punkt zawarty w porządku obrad pod numerem 20. Mając na uwadze, iż dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz fakt, iż nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu, uznaliśmy za stosowne przyjęcie tego projektu. Na zakup tego terenu, zgłosił się potencjalny nabywca, a tereny te znajdują się w ofercie inwestycyjnej Miasta Piły jako tereny zabudowy usług handlu paliwami.


Punkt 21 dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kaczorskiej w Pile. Z wnioskiem o najem zwrócił się dotychczasowy najemca. Mając na uwadze pozytywną opinię Wydziału Architektury przyjęliśmy projekt uchwały.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” był to punkt 22. Przedmiotem projektu uchwały był dokumentem, który opracowany jest zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonanie planu współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. Potrzeba opracowania planu, który przyjęliśmy do realizacji wynika z polityki Polski i założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; oraz redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. W efekcie realizacja w/w planu ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Dokument przyjęty przez nas na sierpniowej sesji przygotowanym został na lata 2015-2020. Na podstawie opracowania Gmina Piła będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy i poprawy jakości powietrza. Jest to naprawdę strategiczny dokument i uważam, że jeden z najważniejszych z perspektywy rozwoju miasta.

 

Zamiana nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów celem zamiany jest regulacja stanów prawnych. Nieruchomości, które są przedmiotem projektu uchwały przeznaczone są zgodnie z ustaleniami planów miejscowych pod drogi, natomiast działki, które staną się własnością Skarbu Państwa zostaną oddane w trwały zarząd na rzecz Sądu Rejonowego w Pile, m. in. na cele budowy parkingu. Projekt uchwały zawarty w punkcie 23 przyjęty.


Darowizny

Punkty 24 i 25 stanowiły o darowiznach pomiędzy Gminą Piła i Powiatem Pilskim. Pierwszą z nich był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piła od Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości, która dokonana zostanie na cel publiczny. Drugi projekt uchwały odnoszący się do darowizny w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Piła na rzecz Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości położonych w rejonie skrzyżowania ulic Kossaka, Głuchowskiej i Kusocińskiego. Przeznaczeniem w/w darowizny jest poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Kossaka, a nasza pozytywna decyzja pomoże pozyskać dofinansowanie na tą ulicę. Mamy tu wzorowy przykład współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym. Oba projekty uchwały przyjęte.


Sprzedaż nieruchomości

Natomiast punkt 26 dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Batorego w Pile. Nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia planu miejscowego, ponadto nieruchomości nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne, nie stanowią działek budowlanych, mogą natomiast stanowić uzupełnienie działek przyległych, z którymi po sprzedaży będą stanowić jedną nieruchomość. Mając na uwadze powyższe uchwałę przyjęliśmy.

Z kolei punkt 27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Powstańców Wielkopolskich w Pile. W przeciwieństwie do poprzedniego projektu, nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązują ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Ponadto nieruchomość oddana jest w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony. Mając na uwadze powyższe oraz opinię Komisji Gospodarki Miejskiej i ten projekt uchwały został przyjęty.


 

Kandydaci na ławników

Punkt 28 dotyczył projekty uchwał w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu. Natomiast punkt 29 był to projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Wskazane projekty wynikają z ustawy, która nakłada na Radę Miasta stosownych uregulowań w w/w kwestiach. Uchwały przyjęte.


 

Kwestie finansowe

Punkt 30 był to projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/8/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piły. Zmiana ta wynika z przepisów, które nakładają konieczność dostosowanie wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Piły do ustawowo określonej wysokości wynagrodzenia. Uchwała przyjęta.


Punkty 31 oraz 32 dotyczył zmian, które odnosiły się kolejno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 2024 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., oba z wyżej wymienionych dokumentów zmienione zostały w drodze projektu uchwały. Uchwały przyjęta.

 

W punkcie 33 wysłuchaliśmy informacji z wykonania uchwały Nr XXIX/360/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w Gminie Piła. Na końcu obrad przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski.


 

Jacek Bogusławski
radny Rady Miasta Piły
www.jacekboguslawski.pl

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Twoje imię:

Adres e-mail:

Dlaczego warto się zapisać?

Mapa
działalności radnego

http://plebiscyt.jacekboguslawski.pl/

W mediach