RADNY RADY MIASTA PIŁY

Piła 500 Miasto Piła

Piła to nie przystanek,
to nasze miasto!

Na skróty

Urząd miasta w Pile

Sonda

Radny Piły Bogusławski

Który Kościół w Pile zasługuje na miano najpiękniejszego?

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki - Piła, ul. Browarna 13

Kościół p.w. Świętej Rodziny - Piła, ul. św. Jana Bosko

Kościół p.w. św. Antoniego - Piła, ul. Ludowa 10

Kościół p.w. Św. Józefa - Piła, ul. Korczaka

Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych - Piła, Osiedle Górne

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej - Piła Motylewo ul. Orla

Kościół Miłosierdzia Bożego - Piła ul. Śniadeckich

Kościół garnizonowy NMP Częstochowskiej - Piła ul. Podchorążych

Kościół św. Jana Bosko - Piła Staszyce ul. Libelta

Kościół św. Rafała Kalinowskiego - Piła Koszyce

Kościół ewangelicko-augsburski - Piła ul. Buczka

Wyniki/ poprzednie sondy

Wspieram

Fakty Pilskie

 

Bezpieczny bo widoczny

 

Bezpieczny bo widoczny

 

 

 

 

 

 

Sesja za sesją, relacje z sesji VI kadencji

IV Sesja Rady Miasta - opieka nad zwierzętami, zmiany planów, sprzedaż nieruchomości

02.03.2015 - 14:42

24 lutego 2015 roku w miejskiej sali koncertowej odbyła IV Sesja Rady Miasta Piły. Na początku odbyła się bardzo przyjemna uroczystość, uświetnienia wybudowania dziesięciotysięcznego lokalu wybudowanego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten lokal znajduje się w Pile przy ul. Andersa 7, Inwestorem była Gmina Piła a realizatorem Pilskie TBS. Porządek obrad obejmował 28 punktów, a pierwsze to sprawy regulaminowe, informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdziereli o podejmowanych działaniach między II i III sesją oraz sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

 

Punkt 4 dotyczył projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Pile. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Uchwała przyjęta.

IV Sesja Rady Miasta - opieka nad zwierzętami, zmiany planów, sprzedaż nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Piła zawarty był w punkcie 5. Uchwała ma za zadanie spełniać cel publiczny tj. wspieranie sportu tworząc możliwości organizacyjne i finansowe. Zgodnie z myślą uchwały, celem publicznym w aspekcie rozwoju sportu jest: polepszenie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na terenie Miasta Piły; umożliwienie osiągania przez zawodników klubów sportowych wyższych wyników sportowych; poprawa kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców Miasta Piły poprzez upowszechnianie rekreacji, aktywności fizycznej i sportowego stylu życia; ułatwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Piły; ukazywanie Miasta Piły jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego; poprawa warunków udziału mieszkańców Miasta Piły w zawodach i imprezach sportowych. I ta uchwała została przyjęta, można dodać ze jest to kolejna 3 forma wspierania sportu przez nasze miasto po dotacji na szkolenie młodzieży i środkach na promocję miasta przez sport. 

 

Punkt 6 odnosił się do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, dlatego też niezbędne było przyjęcie kryteriów, które jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wapiennej odnosił się do punktu 7 porządku obrad. Prezydent Miasta Piły wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą korekty zapisów obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia zabudowy usługowo-mieszkaniowej, z ograniczeniami wynikającymi z przeznaczenia przemysłowego terenów sąsiednich. Teren jest obecnie ogólnie przemysłowy i można powiedzieć, że jest to początek drogi planistycznej, w której uczestniczy rada miasta a zmiana dotyczy tylko częściowych zapisów planu zagospodarowania. Uchwała przyjęta.

 

Natomiast punkt 8 dotyczył projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej, znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium w zakresie przeznaczenia terenu, zasad ochrony środowiska, kierunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji oraz polityki przestrzennej miasta. Ze względów przestrzennych zmieniamy przeznaczenie z usługowej na jednorodzinną. Uchwała została przyjęta i jest ona podstawą na wydanie pozwolenia na budowę.

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych, był to punkt 9 porządku obrad. Aby przyspieszyć możliwości podziału i przyspieszenia inwestowania na terenie bardzo istotnym dla Miasta Piły projekt został zaakceptowany.

 

 

Punkt 10 to projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piły przyjętego uchwałą Nr XX/214/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Podgórnej (Uchwała Nr XIV/197/11 Rady Miasta Piły z dnia 29.11.2011 r.) w zakresie przeznaczenia działki nr 1193. Gmina Piła sporządziła miejscowe plany zgodnie z prawem jakie ma do samodzielnego kształtowania polityki przestrzennej. Plany miejscowe są opracowane zgodnie z ustalonym kierunkiem rozwoju przestrzennego i zagospodarowania miasta. Odmówiliśmy uchylenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2008 r oraz 2011 r.

 

Sprzedaż oraz przyznanie nieruchomości

 

Punkty 11 i 12 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego położonego kolejno przy ul. Krynicznej i ul. Okrzei w Pile, w obu przypadkach na rzecz najemcy. Jest to kontynuacja wniosków o wykup garaży przez mieszkańców Piły na prawach własności a sprzedaż nastąpi według wyceny rzeczoznawcy.

Z kolei punkt 13 odnosił się do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Pile.  Zgodziliśmy się na sprzedaż umożliwiająca wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej jako kontynuacja istniejącej zabudowy. Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego, czyli każdy może przystąpić dlatego zachęcamy do uczestnictwa zainteresowanych. Natomiast projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Pile był to punkt 14. Poprawa warunków zagospodarowania dla właściciela nieruchomości przyległej. Przez działkę przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej. Nie będzie można tam wykonać inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego wolno-stojącego. Uchwałę przyjęliśmy.

 

 

Punkty 15 i 16 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła. W punkcie 15 wyniku rokowań przedsiębiorca nabędzie działkę sąsiednią, która spełnia jego wymogi. Różnicę w cenie wpłaci na rzecz gminy Piła. Natomiast w drugim przypadku rokowania były z osobą fizyczną, nabywca dopłaci gminie mimo, że oddał większa powierzchnie działki ale wartościowo jest ona mniej warta od nabywanej. Oba projekty przyjęte.

 

Punkt 17 i 18 dotyczył projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej, kolejno przy ul. Śródmiejskiej i ul. Żeleńskiego w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mając na uwadze zgodę wszystkich właścicieli w punkcie 17 oraz z wykupem podwórka w kolejnym punkcie przez właścicieli lokali mieszkalnych zgodziliśmy się z realizacja przysługującego im prawnego roszczenia.

 

Natomiast punkty 19 i 20 odnosiły się do projektów uchwał w sprawie sprzedaży działek. W drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Stalowej oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pile w formie przetargu nieograniczonego. Przy ul. Stalowej działka nie stanowi budowlanej, jest zbyt mała aby stanowiła odrębną nieruchomość dlatego uznaliśmy, że słuszne będzie w sposób bezprzetargowy zgodzić się na zbycie. W drugim przypadku działki były już oferowane do sprzedaży wcześniej jednak przetarg nie został rozstrzygnięty. Wcześniej było przeznaczenie tego terenu jedynie na cele usługowe a obecnie po podjęciu naszej decyzji na usługowo-mieszkalne. Inwestor będzie mógł teraz nad lokalami usługowymi wybudować mieszkania w bardzo atrakcyjnym centrum Piły.

 

 

Rozpatrzenie skargi 

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Piły zawarty był w punkcie 21 porządku obrad. Skargę złożył mieszkaniec Piły Pan Wojciech Mikołajczyk w zakresie udzielonej odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące wyposażenia Orła na Pomniku Tysiąclecia na Placu Zwycięstwa w Pile w koronę królewską, uznaliśmy skargę za bezzasadną. Uznaliśmy się organem niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku w zakresie delegalizacji Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i uznaliśmy przekazać Staroście Pilskiemu oraz nie uznaliśmy się organem właściwym do rozpatrzenia wniosku w zakresie finansowania Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i wniosek przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Piły.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dotyczył punktu 22. Uchwała przyjęta.

 

punkcie 23 wysłuchaliśmy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Natomiast informacja z wykonania uchwały Nr XXIX/360/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w Gminie Piła zawarta została w punkcie 24.

 

Punkt 25 była to informacja Prezydenta Miasta Piły o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Na końcu obrad przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski.

 

Jacek Bogusławski

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Twoje imię:

Adres e-mail:

Dlaczego warto się zapisać?

Mapa
działalności radnego

http://plebiscyt.jacekboguslawski.pl/

W mediach